Başvuru ve Kayıt

Yaz okulu ile ilgili esaslar

 

Üniversitede yaz okulu açılabilmesi için Senatonun teklifi ile Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunludur. Yaz okulunda açılacak dersler için gerekli şartların belirlenmesi ve açılan derslerin şubelere ayrılmasında Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Yaz okulu ön kayıtları bahar yarıyılı derslerinin son gününe kadar yapılır. Ön kayıtlar ve akademik birimlerin imkanları da dikkate alınarak açılması öngörülen dersler, Rektörlüğe bildirilir ve ön kayıtların bitiminden itibaren bir hafta içinde ilan edilir.

 

Yaz okulunda açılması öngörülen dersler, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanlıklarının teklifi ve birim yönetim kurulları kararıyla belirlenir.

 

Yaz okulunda açılan her ders için, güz ve bahar yarıyıllarında yapılması gereken ders saati kadar ders yapılır. Bir dersin haftalık ders saati sayısı eğitim-öğretim programlarındaki ders saati sayılarının üç katıdır. Yaz okulunda günlük en fazla altı ders saati ders yapılır.

 

Yaz okulunda, normal öğretim ve ikinci öğretim dersleri hafta içi günlerde mesai saatleri içerisinde yapılır.

 

Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler ait oldukları yarıyılda açılmadan, yaz okulu programına aktarılarak açılamaz. İki yarıyıl süreli dersler yaz okulunda açılamaz.

 

Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde alamadığı veya almadığı dersleri yaz okulu programında alabilir.

 

Öğrenciler, bir yaz okulu döneminde on sekiz krediyi aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.

 

Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, yaz okulunda bir üst sınıftan açılan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.

 

Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.

 

Öğrenciler Üniversite içinde başka bölüm/anabilim dalı/programlarından ya da Üniversitede açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından eşdeğer ders alabilirler. Her bir yaz okulu döneminde, on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders Üniversite dışından alınabilir.

 

Öğrenciler bir dönemde sadece bir üniversitede yaz okuluna kayıt yaptırabilir.

 

Başvurular

 

Ön Kayıt sistemine açılmasını istediğiniz ders taleplerinizi iletmek için başvurabilirsiniz.  Ön Kayıt adresi sayfada ilan edilecektir.

 

Ön Kayıt yapıldıktan sonra Yaz Okulunda açılacak dersler Akademik Takvimdeki tarihlere göre yazokulu.mu.edu.tr web sayfasında ilan edilir.

 

Açılması kesinleşen dersler ilan edildikten sonra Kesin Kayıtlar alınacaktır.

 

Akademik Takvim ve Öğretim Süresi, Derslere Kayıt, Sınavlar ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar, Mezuniyet

 

Akademik takvim ve öğretim süresi

 

Yaz okulu süresi beş haftadır. Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dahil değildir. Yaz okulu takvimi, Senato tarafından akademik takvim ile birlikte belirlenerek ilan edilir.

 

Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde haftalık ders programı, ders görevlendirmeleri ve sınav tarihleri ilgili bölüm/anabilim dalı/program başkanlığının teklifi üzerine birim Yönetim Kurullarınca belirlenir.

 

 

Yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

Derslere kayıt

 

Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılır. Kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır.

 

Yaz okulunda, kesin kayıttan sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz.

 

 

Yaz okuluna, o yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilerin kaydı yapılmaz.

 

Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili esaslar

 

Yaz okulunda yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.

 

Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

 

Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitenin ön lisans ve lisans/lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliklerine göre yapılır. Yaz okulunda alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında "Yaz Okulu" adı altında tutulur.

 

Mezuniyet

 

Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanırlar.

 

Diğer üniversitelerden Üniversitenin yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge ilgili birim sekreteri tarafından imzalanır.

 

Önemli Bilgiler

 Yaz Okulunda Tıp Fakültesi, Lisansüstü programlar için ders açılmayacaktır.

Yönetmelik
Yukarı Çık